مقایسه انسجام و پیوستگی داستان در دو تکلیف بازگویی داستان و توصیف تصاویر در گفتارکودکان 5 تا 6 ساله فارسی زبان|گفتار توان گستر البرز

مقایسه انسجام و پیوستگی داستان در دو تکلیف بازگویی داستان و توصیف تصاویر در گفتارکودکان 5 تا 6 ساله فارسی زبان|گفتار توان گستر البرز

 

مقدمه : داستان های شفاهی ابزار ارزیابی مهمی در برررسی مهارت های زبانی کودکان هستند چون در تکلیف داستان گویی، توانایی های سطح

بالای ذهنی از جمله حافظه وتئوری ذهن درگیرند و برای بیان یک داستان معنادار ، خوش ساختار و منسجم ، کودک باید از همه ی مهارت های

زبانی اش استفاده کند دونوع گفتمان روایتی ، یعنی داستان گویی با مشاهده تصاویر و بازگویی داستان ، هریک اطلاعات ارزشمندی راجع به

توانایی داستان گویی کودک فراهم می کنند اما هرکدام بینش متفاوتی را نسبت به این مهارت آشکار می کنند داستان گویی با مشاهده تصاویر

توانایی زبانی کودکان در تولید داستان را در سطحی بالاتر نشان می دهد و مشکلات زبانی که ممکن است در بازگویی داستان نمایان نشود را

کشف می کند نقص در درک و کاربرد انسجام و پیوستگی داستان یکی از بیشترین جنبه هایی است که به عنوان نقص در داستان گویی

کودکان گزارش شده استبا توجه اهمیت بازه سنی پیش دبستانی و عدم وجود مطالعه مشابه در زبان فارسی در این سن ، در پژوهش حاضر برآن

شدیم تا عوامل انسجام و پیوستگی را در قالب دو تکلیف بازگویی داستان و توصیف تصاویر درگفتارکودکان 1 تا 6 ساله فارسی زبان بررسی

نماییم

روش کار : جامعه مورد مطالعه 11 نفر ) 30 پسر و 90 دختر( کودک 1 تا 6 ساله فارسی زبان حاضر در مهد کودک های سطح شهر شیراز در

تابستان 29 و روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای و ابزار پژوهش ، پرسشنامه ASQ ) و آزمون بازگویی داستان جعفری و همکاران) 9439

بوده استهر کودک یک بار تصاویر آزمون را دیده و توصیف می کرد و بعد داستان مربوط به همان تصاویر را می شنید و آنچه شنیده بود را

بازگویی می کرد  سپس عوامل انسجام وپیوستگی در نمونه های گفتاری حاصل ، طبق دستورالعمل آزمون ، شمارش می شدپس از آن با استفاده

از نسخه ی 93 نرم افزار SPSS ، نرمال بودن توزیع داده ها بررسی و جهت مقایسه نمرات هرکودک در دو تکلیف ، از آزمون ویلکاکسون استفاده

شد

یافته ها : در پژوهش حاضر عامل پیوستگی با متغیرهای حفظ موضوع ، بیان اطلاعات اصلی و حفظ توالی و عامل انسجام با متغیرهای کاربرد

ارجاعات و حروف ربط بررسی شده استبین میانگین نمرات هرکودک در دو تکلیف توصیف تصاویر و بازگویی داستان در تمامی متغیرهای

> فوق ، تفاوت معنی داری ) 40444 p-value ( وجود داشته است

نتیجه گیری : کودکان 1 تا 6 ساله فارسی زبان در تکلیف بازگویی ، داستان را با پیوستگی و انسجام بیشتری نسبت به توصیف تصاویر بیان می

نمایند

کلید واژه ها : بازگویی داستان ، انسجام ، پیوستگی ، کودک فارسی زبان

behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftardarmanikaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

Related posts