تخصصی ترین کلینیک گفتاردرمانی در تربت حیدریه:کلینیک گفتاردرمانی اوا

تخصصی ترین کلینیک گفتاردرمانی در تربت حیدریه:کلینیک گفتاردرمانی اوا

 

ارزیابی درمان مشاوره اختلالات گفتارو زبان
لکنت
تاخیر گفتاری (کم شنوایی سندرم داون اتیسم…)
اختلالات تلفظی
اختلالات تشدیدی و صوت
اختلال بلع ناشی از آسیب مغزی
فردوسی60مجتمع پزشکی مهری طبقه سوم
تلفن 05152236064-09016610175

Related posts