بهترین مرکز نوروفیدبک در کرج: روشهايی برای بهبودی كودک نگران و مضطرب:

بهترین مرکز نوروفیدبک در کرج: روشهايی برای بهبودی كودک نگران و مضطرب

🔸توجه بيشتر والدين به كودک و برآورده كردن نيازهای او.
🔸دوری از قضاوت های منفي در مورد احساس كودک و پذيرش احساس كودک.

🔸عدم ايجاد شرم و خجالت.
🔸كاهش نگرانی در والدين «كودک احساس شما را به عنوان احساس خودش می پذيرد.»

🔸آموزش صحيح مهارت های اجتماعی
در برخورد با ديگر كودكان و بزرگسالان.
🔸آموزش صحيح به كودک كه چگونه می تواند با ديگر كودكان دوست شود.

🔸نزدن برچسب خجالتی بودن به كودک.
🔸بردن روزانه او به محيط های اجتماعی تا با هم سن و سالان خود در ارتباط باشد.

🔸مجبور نكردن كودک به انجام كاری
🔸پيام هاي درست برای مراقبت از خودش بدهيد ولي او را از افراد و محيط اجتماعی نترسانيد.

Related posts