بهترین مرکز نوروفیدبک در کرج:چگونه بايد دستور بدهيد؟

بهترین مرکز نوروفیدبک در کرج:چگونه بايد دستور بدهيد؟

فرض كنيد كه شما وارد اتاق نشيمن می شويد و دختر هفت ساله و دشوار خود را مي بيند كه بر روي كاناپه جديدی كه تازه خريداری كرده ايد در حال بالا و پايين پريدن است. شما بايد مستقيما به طرف او برويد و با حالت چهره جدی به چشمان او نگاه كنيد و تماس چشمی با او را حفظ كنيد. او را با نام صدا بزنيد، سپس با تن صدای محكم به صورت روشن و مستقيم به او دستور بدهيد. «بالا و پايين پريدن بر روي مبلمان برخلاف قانون ماست. از كاناپه بيا پايين» در اين صورت شما دستور روشنی به او داده ايد.

Related posts