بهترین مرکز نروفیدبک در کرج:10 فرمان برای کنترل حسادت کودک

بهترین مرکز نروفیدبک در کرج:10 فرمان برای کنترل حسادت کودک

) احساسات کودک را بشناسید
2) همه یا هیچ را انتخاب نکنید
3) لذت هدیه دادن را به او بچشانید
4) بر توانایی‌هایش تکیه کنید
5) کودکان را با هم مقایسه نکنید
6) در همه چیز عدالت را رعایت کنید
7) مراقب رفتار وگفتارتان باشید
8) احساسات خود را بیشتر بیان کنید
9) الگو باشید
10) انضباط قاطعانه داشته باشید

Related posts