بهترین مرکز نروفیدبک در کرج:👼 گاهی ما کمبودهای خود را در کودکانمان میبینیم و انها را با محبت بی جا خفه میکنیم

بهترین مرکز نروفیدبک در کرج:👼 گاهی ما کمبودهای خود را در کودکانمان میبینیم و انها را با محبت بی جا خفه میکنیم

کودک تمام روز نیاز اصلی و حقیقی اش محبت، نوازش، و توجه پدر و مادر است. مادر تمام روز این فرصت را دارد که به فرزندش محبت کند، اما گاهی احساس تنهایی ما در کودکی موجب میشود کودک را با محبت بی جا خفه کنیم، غذا در دهانش بگذاریم، در انتخاب و پوشیدن لباسش دخالت کنیم، بر خلاف میلش در حمام کنارش باشیم، و او را در رختخواب کنار خود بخوابانیم. کودک با این روشها اشباع نخواهند شد، خفه خواهند شد.

Related posts