جملات ارسطو

بیشترین تاثیر افرادخوب زمانی احساس می شود که از میان ما رفته باشند .          

Read More