سخن ناب

  I am thankful for the husband who snoser all night, because that means he is healthy and alive at home asleep with me خداراشکر که تمام شب صدای خرخر شوهرم را می شنوم این یعنی او زنده و سالم در کنار من خوابیده است —————————- I am thankful for the alarm that goes off in the early morning house, because it means that I am alive .خدا را شکر که هر روز صبح باید با زنگ ساعت بیدار شوم. این یعنی من هنوز زنده ام —————————– I am thankful…

Read More