سیستمهای کیفیت |استخدام در کرج | بهترین رییس اداره کیفیت بازگشایی و کلیم CKD |استخدام در کرج | بهترین رییس

    اداره کیفیت پرس   |استخدام در کرج | بهترین رییس اداره کیفیت خدمات پس از فروش   |استخدام در کرج | بهترین رییس اداره کیفیت دریافت کالا و کلیم   |استخدام در کرج | بهترین رییس اداره کیفیت رتوش ۱   |استخدام در کرج | بهترین رییس اداره کیفیت رتوش ۲   |استخدام در کرج | بهترین رییس اداره کیفیت رنگ ۱   |استخدام در کرج | بهترین رییس اداره کیفیت رنگ ۲   |استخدام در کرج | بهترین رییس اداره کیفیت سیستمهای جانبی موتور (سوخت رسانی، خنک کاری و CNG)   |استخدام در کرج |…

Read More

کارگرسطح۴ |استخدام در کرج | بهترین کارگرسطح۵ |استخدام در کرج | بهترین کمک انبار دارماهر |استخدام در کرج |

    بهترین کارگر کنترل۲   |استخدام در کرج | بهترین کارگر لوله خم کن   |استخدام در کرج | بهترین تعمیر کار ماهر۲   |استخدام در کرج | بهترین کارمند کارتکس انبارها   |استخدام در کرج | بهترین مدیر فنی بازرسی CNG   |استخدام در کرج | بهترین مدیر دفتر فنی طرح توسعه   |استخدام در کرج | بهترین کارشناس ارشد طرح توسعه   |استخدام در کرج | بهترین جوشکار ساده   |استخدام در کرج | بهترین کارشناس مطالعات اجتماعی   |استخدام در کرج | بهترین مدیرامورتربیت بدنی   |استخدام در کرج | بهترین کارشناس امور فوق برنامه   |استخدام…

Read More

| بهترین کاردان خدمات فنی و مهندسی ۵ |استخدام در کرج | بهترین کاردان خدمات فنی و مهندسی ۴ |استخدام در کرج |

    بهترین کاردان خدمات فنی و مهندسی ۳   |استخدام در کرج | بهترین کاردان خدمات فنی و مهندسی ۲   |استخدام در کرج | بهترین کاردان خدمات فنی و مهندسی ۱   |استخدام در کرج | بهترین متصدی خدمات فنی ۶   |استخدام در کرج | بهترین سرپرست ترموفرمینگ   |استخدام در کرج | بهترین مسئول انبارهای مواداولیه پلیمری وشیمیایی وفلزی   |استخدام در کرج | بهترین مسئول انبارالکترونیک   |استخدام در کرج | بهترین مسئول انبارورودکالا   |استخدام در کرج | بهترین مسئول انبارهای قطعات نیمه ساخته   |استخدام در کرج | بهترین مسئول انبارهای مواداولیه…

Read More

کیفیت ۴ |استخدام در کرج | بهترین کارشناس ساخت، تولید و کیفیت ۳ |استخدام در کرج | بهترین کارشناس ساخت، تولید و

    کیفیت ۲   |استخدام در کرج | بهترین کارشناس ساخت، تولید و کیفیت ۱   |استخدام در کرج | بهترین کاردان ساخت، تولید و کیفیت ۵   |استخدام در کرج | بهترین کاردان ساخت، تولید و کیفیت ۴   |استخدام در کرج | بهترین کاردان ساخت، تولید و کیفیت ۳   |استخدام در کرج | بهترین کاردان ساخت، تولید و کیفیت ۲   |استخدام در کرج | بهترین کاردان ساخت، تولید و کیفیت ۱   |استخدام در کرج | بهترین اپراتور ساخت، تولید و کیفیت ۷   |استخدام در کرج | بهترین اپراتور ساخت، تولید و…

Read More

کرج | بهترین سرپرست سرویس جوشکاری ونوسازی |استخدام در کرج | بهترین سرویسکارتجهیزات جوشکاری وبرشکاری

    |استخدام در کرج | بهترین مونتاژکار و تست کار   |استخدام در کرج | بهترین سرپرست HSE پروژه ها   |استخدام در کرج | بهترین کارشناس راهبری پایگاه داده ها   |استخدام در کرج | بهترین کارشناس امنیت اطلاعات   |استخدام در کرج | بهترین سرشیفت تعمیروتوزیع برق   |استخدام در کرج | بهترین سرشیفت تولید وتعمیرات   |استخدام در کرج | بهترین سرشیفت تهویه گرمایش وسرمایش   |استخدام در کرج | بهترین کارشناس مدیریت اجرایی ۴   |استخدام در کرج | بهترین کارشناس بهداشت، ایمنی و محیط زیست ۷   |استخدام در کرج | بهترین کارشناس…

Read More

|استخدام در کرج | بهترین کنترلرکیفیت کارگاه مخازن |استخدام در کرج | بهترین مدیرتولید دیگهای بخار |استخدام در کرج

    | بهترین کارگرخدماتی عملیات اولیه دیگ بخار   |استخدام در کرج | بهترین سرشیفت عملیات اولیه دیگ بخار   |استخدام در کرج | بهترین سرگروه مونتاژدیگ بخار(کارگاههای دیگ بخار)   |استخدام در کرج | بهترین عایق کاروورقکار(کارگاههای دیگ بخار)   |استخدام در کرج | بهترین برقکاروتست کاردیگ بخار(کارگاههای دیگ بخار)   |استخدام در کرج | بهترین تعمیرکارمکانیک ماشین آلات و جرثقیل (خدمات فنی دیگ بخار)   |استخدام در کرج | بهترین کارگرخدماتی (کارگاه سازه وپلسازی ۲)   |استخدام در کرج | بهترین آزمایشگرآزمایشگاه شیمی وجذب اتمی   |استخدام در کرج | بهترین آهنگروبرشکارعملیات اولیه کارگاه آهنگری…

Read More

|استخدام در کرج | بهترین مسئول تعمیرات الکتریکی و تعویض پروانه های خنک کننده لکوموتیو |استخدام در کرج | بهترین

    کارگر قسمت تولید هایدنس و سنگ شکن   |استخدام در کرج | بهترین کارگر (سنگ شکن و کیسه پرکن )   |استخدام در کرج | بهترین سرپرست لعابسازی   |استخدام در کرج | بهترین سرپرست اسپری   |استخدام در کرج | بهترین سرشیفت خط لعاب   |استخدام در کرج | بهترین سرپرست LGV   |استخدام در کرج | بهترین اپراتور پودر خشک   |استخدام در کرج | بهترین راننده LGV   |استخدام در کرج | بهترین جوشکاروبرشکار کارگاه آهنگری   |استخدام در کرج | بهترین ماشینکارعمومی کارگاه آهنگری   |استخدام در کرج | بهترین راننده خودروصنعتی کارگاه آهنگری…

Read More

|استخدام در کرج | بهترین کاردان برق ۷ |استخدام در کرج | بهترین تکنسین مکانیک ۵ |استخدام در کرج | بهترین تکنسین

    مکانیک ۶   |استخدام در کرج | بهترین تکنسین مکانیک ۷   |استخدام در کرج | بهترین کاردان مکانیک ۶   |استخدام در کرج | بهترین کاردان مکانیک ۷   |استخدام در کرج | بهترین تکنسین تاسیسات ۵   |استخدام در کرج | بهترین تکنسین تاسیسات ۶   |استخدام در کرج | بهترین تکنسین تاسیسات ۷   |استخدام در کرج | بهترین انبار دار گندم   |استخدام در کرج | بهترین کارشناس عالی   |استخدام در کرج | بهترین تکنسین خط تولید   |استخدام در کرج | بهترین مدیرارشد   |استخدام در کرج | بهترین کارمند مهندسی کنترل کیفیت…

Read More

تعمیرات قالب ۵ |استخدام در کرج | بهترین کارشناس برنامه ریزی تعمیرات قالب ۶ |استخدام در کرج | بهترین کارشناس

    برنامه ریزی تعمیرات قالب ۷   |استخدام در کرج | بهترین کارگرحمل و نقل۱   |استخدام در کرج | بهترین کارگرحمل و نقل۲   |استخدام در کرج | بهترین کارگرحمل و نقل۳   |استخدام در کرج | بهترین کارگرحمل و نقل۴   |استخدام در کرج | بهترین کارگرحمل و نقل۵   |استخدام در کرج | بهترین کارگرحمل و نقل۶   |استخدام در کرج | بهترین کارگرحمل و نقل۷   |استخدام در کرج | بهترین انباردار۷   |استخدام در کرج | بهترین کارمند فناوری اطلاعات ۷   |استخدام در کرج | بهترین کاردان فناوری اطلاعات ۵   |استخدام در کرج…

Read More

کارشناس برنامه ریزی مواد۱ |استخدام در کرج | بهترین کارشناس برنامه ریزی مواد۲ |استخدام در کرج | بهترین

    کارشناس برنامه ریزی مواد۳   |استخدام در کرج | بهترین کارشناس برنامه ریزی مواد۴   |استخدام در کرج | بهترین کارشناس برنامه ریزی مواد۵   |استخدام در کرج | بهترین کارشناس برنامه ریزی مواد۶   |استخدام در کرج | بهترین کارشناس برنامه ریزی مواد۷   |استخدام در کرج | بهترین کارشناس برنامه ریزی راهبردی ۱   |استخدام در کرج | بهترین کارشناس برنامه ریزی راهبردی ۲   |استخدام در کرج | بهترین کارشناس برنامه ریزی راهبردی ۳   |استخدام در کرج | بهترین کارشناس برنامه ریزی راهبردی ۴   |استخدام در کرج | بهترین کارشناس برنامه ریزی…

Read More

پزشکی |استخدام در کرج | بهترین مدیر رنگهای دریایی و پالایشگاهی |استخدام در کرج | بهترین رئیس رنگهای دریائی و

    پالایشگاهی   |استخدام در کرج | بهترین رئیس مهندسی رزین   |استخدام در کرج | بهترین مکانیک ۱بافندگی قالی   |استخدام در کرج | بهترین سرشیفت درجه ۱برق   |استخدام در کرج | بهترین مسئول شیفت انتظامات وآتش نشانی ۱   |استخدام در کرج | بهترین مسئول شیفت انتظامات وآتش نشانی ۲   |استخدام در کرج | بهترین اپراتور دستگاه تکمیل موکت درجه ۱   |استخدام در کرج | بهترین سربافنده درجه ۱قالی   |استخدام در کرج | بهترین سرشیفت رنگرزی درجه ۲   |استخدام در کرج | بهترین مهندسی ایمنی وبهداشت حفاظت صنعتی   |استخدام در کرج…

Read More

کرج | بهترین کاردان تسویه شناور |استخدام در کرج | بهترین کارشناس اسنادی عملیات بندری |استخدام در کرج | بهترین

    کارشناس اسنادی مرکز کنترل عملیات بندری   |استخدام در کرج | بهترین کارشناس آمار و توقفات   |استخدام در کرج | بهترین کارشناس ایمنی عملیات   |استخدام در کرج | بهترین کارشناس برنامه ریزی عملیات شناور   |استخدام در کرج | بهترین کارشناس برنامه ریزی عملیات یارد   |استخدام در کرج | بهترین کارشناس برنامه ریزی فنی   |استخدام در کرج | بهترین کارشناس پیمان رسیدگی   |استخدام در کرج | بهترین کارشناس تسویه شناور   |استخدام در کرج | بهترین کارشناس مرکز تسویه شناورها   |استخدام در کرج | بهترین کارشناس مرکز کنترل عملیات بندری   |استخدام…

Read More

کارشناس بهره وری وکیفیت |استخدام در کرج | بهترین مدیرسیستمهای بهره برداری |استخدام در کرج | بهترین کارشناس

    سیستمهای بهره برداری   |استخدام در کرج | بهترین مدیرتجهیزات وتاسیسات آب وفاضلاب   |استخدام در کرج | بهترین مهندس تجهیزات وتاسیسات آب وفاضلاب   |استخدام در کرج | بهترین بهره بردارشبکه فاضلاب   |استخدام در کرج | بهترین بهره بردارتاسیسات   |استخدام در کرج | بهترین مراقب تاسیسات   |استخدام در کرج | بهترین راننده ماشین آلات ساختمانی سبک   |استخدام در کرج | بهترین راننده ماشین آلات سنگین   |استخدام در کرج | بهترین رئیس امور مشترکین   |استخدام در کرج | بهترین رئیس خدمات مشترکین   |استخدام در کرج | بهترین سرنامه رسان   |استخدام در…

Read More

توربوسیکل و تاسیسات |استخدام در کرج | بهترین تکنسین تعمیرات الکتریک تاسیسات عمومی شیمی |استخدام در کرج |

    بهترین متصدی صدور چک و کمک های غیرنقدی و ضمانت نامه   |استخدام در کرج | بهترین تکنسین تعمیرات مکانیک لانگستروم   |استخدام در کرج | بهترین کارشناس ارشد برنامه ریزی وراندمان   |استخدام در کرج | بهترین تکنسین تعمیرات مکانیک اداره کارگاه های عمومی   |استخدام در کرج | بهترین کارگرخدمات موتوری   |استخدام در کرج | بهترین کارگر تعمیرات پست ۴۰۰   |استخدام در کرج | بهترین سنگ زن و کمک جوشکار   |استخدام در کرج | بهترین تکنسین تعمیرات مکانیک تجهیزات گردنده   |استخدام در کرج | بهترین کارگر رنگ و پوشش   |استخدام…

Read More

اداره نظارت برخدمات |استخدام در کرج | بهترین مسئول کانتین |استخدام در کرج | بهترین مدیر امور بهره برداری بخار

    |استخدام در کرج | بهترین رئیس اداره حسابداری انبار و تاسیسات   |استخدام در کرج | بهترین مدیرگروه ابزاردقیق   |استخدام در کرج | بهترین رئیس اداره تعمیرات نئوماتیک و هیدرولیک   |استخدام در کرج | بهترین مدیرگروه کارشناسان   |استخدام در کرج | بهترین مدیرگروه مکانیک   |استخدام در کرج | بهترین رئیس اداره تعمیرات مکانیک تجهیزات گردنده   |استخدام در کرج | بهترین کارشناس ارشد مکانیک بویلر و تجهیزات جانبی   |استخدام در کرج | بهترین رئیس اداره تعمیرات سیستمهای دیجیتال و ارتباطات   |استخدام در کرج | بهترین معاون اداره تعمیرات سیستمهای دیجیتال…

Read More

شیفت الکتروفیلترها |استخدام در کرج | بهترین تکنسین شیفت بازرسی ورفع اتصال کوتاه |استخدام در کرج | بهترین تکنسین

    شیفت برق   |استخدام در کرج | بهترین تکنسین شیفت تاسیسات   |استخدام در کرج | بهترین تکنسین شیفت تامین مواد سردکنورترها   |استخدام در کرج | بهترین تکنسین شیفت تعمیرات برق وابزاردقیق   |استخدام در کرج | بهترین مسئول صندوق   |استخدام در کرج | بهترین تکنسین شیفت ساخت   |استخدام در کرج | بهترین تکنسین  شیفت توزیع نیرو   |استخدام در کرج | بهترین تکنسین شیفت جوشکاری پاتیل   |استخدام در کرج | بهترین تکنسین شیفت حفاظت از خوردگی   |استخدام در کرج | بهترین تکنسین شیفت شارژکوره   |استخدام در کرج | بهترین اپراتور فنی…

Read More

کرج | بهترین استادکارسرویسکاری |استخدام در کرج | بهترین استادکارسرویسکاری صنعتی |استخدام در کرج | بهترین

    استادکارشیفت تعمیرات مکانیک   |استخدام در کرج | بهترین استادکارشیفت جوشکاری صنعتی   |استخدام در کرج | بهترین استادکارمکانیک صنعتی (شیفت )   |استخدام در کرج | بهترین استادکارنسوزکاری   |استخدام در کرج | بهترین استادکارنسوزکاری ذوب   |استخدام در کرج | بهترین استادکار تعمیرات برق صنعتی   |استخدام در کرج | بهترین استادکارریخته گری فلزات رنگین   |استخدام در کرج | بهترین استاد کارشیفت نسوزکاری   |استخدام در کرج | بهترین استادکارمکانیک ماشین آلات سنگین   |استخدام در کرج | بهترین بایگان دفترفنی   |استخدام در کرج | بهترین انجام کارهای روزکارتعمیرات کنورتر   |استخدام در کرج |…

Read More

آماده سازنمومه روزکار |استخدام در کرج | بهترین آمارگرفنی |استخدام در کرج | بهترین ابزارمندشیفت |استخدام در کرج

    | بهترین اپراتور آمبولانس   |استخدام در کرج | بهترین اپراتورارشدتامین موادسردکنورترها   |استخدام در کرج | بهترین اپراتور تامین مواد سرد کنورترها   |استخدام در کرج | بهترین اپراتور تولید گاز اکسیژن   |استخدام در کرج | بهترین اپراتورجرثقیل سقفی صدتن   |استخدام در کرج | بهترین اپراتور درجه یک دریل حفاری   |استخدام در کرج | بهترین اپراتور دستگاه تمیز کاری دهانه کوره کنورتر   |استخدام در کرج | بهترین اپراتور ساخت شیرآهک وبند انحرافی   |استخدام در کرج | بهترین اپراتور ساخت موادشیمیایی وفیلترشنی   |استخدام در کرج | بهترین اپراتورشیفت  تلفن   |استخدام در…

Read More

روتوش تیبا |استخدام در کرج | بهترین مسئول کنترل مشخصات و مدارک فنی |استخدام در کرج | بهترین مسئول کنترل

    مشخصات و مدارک فنی محصول   |استخدام در کرج | بهترین مسئول کنترل و پایش برنامه های گروه   |استخدام در کرج | بهترین مسئول کنترل و پایش پروژه ها   |استخدام در کرج | بهترین مسئول مجازی سازی   |استخدام در کرج | بهترین مسئول محاسبات کارکرد   |استخدام در کرج | بهترین مسئول مراکز اقامتی   |استخدام در کرج | بهترین مسئول مهندسی مترولوژی   |استخدام در کرج | بهترین مسئول نظام ارتقای شغلی و تعیین مزد   |استخدام در کرج | بهترین مسئول نظام پرداخت و صدور احکام   |استخدام در کرج | بهترین…

Read More

مدیریتی |استخدام در کرج | بهترین مسئول سازماندهی واحدهای تامین ، لجستیک و فروش |استخدام در کرج | بهترین مسئول

    سازماندهی واحدهای تولید و فنی مهندسی   |استخدام در کرج | بهترین مسئول سرویسهای داخلی و تاکسیرانی   |استخدام در کرج | بهترین مسئول سمینارها و دوره های خارج شرکت   |استخدام در کرج | بهترین مسئول سیستم تردد کارکنان   |استخدام در کرج | بهترین مسئول سیستم حسابداری کارکنان   |استخدام در کرج | بهترین مسئول سیستمهای انبار   |استخدام در کرج | بهترین مسئول سیستمهای برنامه ریزی   |استخدام در کرج | بهترین مسئول سیستمهای پرسنلی   |استخدام در کرج | بهترین مسئول سیستمهای تحویل و توزیع   |استخدام در کرج | بهترین مسئول سیستمهای…

Read More