انتخابات ۹۶ :: آقای مسعود دری نام پدر فرهنگ کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات ۹۶ ::  آقای مسعود دری نام پدر فرهنگ  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج        

Read More

انتخابات ۹۶ :: آقای یاور جلائیان صالح نام پدر هوشنگ کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات ۹۶ ::  آقای یاور جلائیان صالح نام پدر هوشنگ  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج         

Read More

انتخابات ۹۶ :: آقای مسعود ناگهی نام پدر علی کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات ۹۶ ::  آقای مسعود ناگهی نام پدر علی  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج      

Read More

انتخابات ۹۶ :: آقای مهدی طالبی نام پدر على اکبر کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات ۹۶ ::  آقای مهدی طالبی نام پدر على اکبر  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج      

Read More

انتخابات ۹۶ :: آقای پدرام محمدیوسف نام پدر سعید کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرجانتخابات ۹۶ :: آقای پدرام محمدیوسف نام پدر سعید کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

  انتخابات ۹۶ ::  آقای پدرام محمدیوسف نام پدر سعید  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج      

Read More