بررسی جامع فعالیت بالینی انجام شده روی ۲۶۶۶ فرد دارای لکنت|گفتارتوان گسترمارلیک

بررسی جامع فعالیت بالینی انجام شده روی ۲۶۶۶ فرد دارای لکنت|

گفتارتوان گسترمارلیک

 

بررسی جامع فعالیت بالینی انجام شده روی ۲۶۶۶ فرد دارای لکنت: راهنمای بالینی هشت بهشت برای لکنت- ویرایش

چهارم

جناب آقای میثم شفیعی )نویسنده مسئول(

مقدمه:

در سال ۹۴۳۱ ویرایش اول، در سال ۹۴۳۹ ویرایش دوم و در سال ۹۴۳۱ ویرایش سوم راهنمای بالینی هشت بهشت ارائه گردید؛ هدف

مطالعه حاضر نیز ارائه ویرایش چهارم راهنمای بالینی هشت بهشت برای لکنت می باشد

روش بررسی:

به منظور دستیابی به راهنمای بالینی هشت بهشت از روش های مختلف اسنادی و کتابخانه ای، کمی و کیفی در قالب یک طرح ترکیبی

متوالی استفاده گردید همچنین داده های بدست آمده از خدمات بالینی ارائه شده به ۳۶۴۴ فرد دارای لکنت مراجعه کننده به نویسنده در

طی ۲ سال، مورد بازبینی مجدد قرار گرفت

یافته ها:

با بررسی داده های موجود در حوزه های مختلف ۱ عامل زیربنایی )عوامل اولیه(، عوامل کلی )عوامل مرتبه دوم(، عوامل اصلی )عوامل

مرتبه سوم( به دست آمد ۱ عامل زیربنایی شامل: ماهیت، درمانگر، مراجع، ارزیابی، ارزشیابی، تشخیص، مداخله و پیش بینی می باشند

از عمده ترین عوامل کلی بدست آمده می توان به: فرضیه مهار و فعال، برنامه های درمانی تا ب آور، پاداش، اعتماد و بینش و نیمرخ رشد

درمانگری، توالی ۱ نسل درمانگری، چارچوب جامع ارزیابی، ۱ گروه ارایه خدمات، ۱ زیر گروه، مدل خانه وارونه، دستورالعمل

آمادگی مراجع، فعالیت بالینی مبتنی بر منطق سه وجهی، تشخیص ۱ درجه ای، فرآیند پیش بینی سه حالتی، مدل پیش آگهی ۹ سطحی

اشاره کرد چند عامل اصلی نیز، هریک از عوامل کلی را تحت پوشش قرار می دهند

نتیجه گیری:

راهنمای بالینی هشت بهشت – ویرایش چهارم، به دلیل ظرفیت های بالقوه ای علمی از لحاظ جامعیت، دقت، ایجاز، اعتبار تجربی و

ارزش اکتشافی که دارد می تواند به عنوان راهنمایی جامع، به منظور ارائه فعالیت بالینی مؤثر در اختلال لکنت مورد استفاده قرار گیرد

واژه های کلیدی: راهنمای بالینی، لکنت، راهنمای بالینی هشت بهشت

behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftardarmanikaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

Related posts