اختلال طیف اوتیسم ، خواندن ، بیش خوانی ، مداخلات زبانی|گفتارتوان گستر ماهدشت

اختلال طیف اوتیسم ، خواندن ، بیش خوانی ، مداخلات زبانی|گفتارتوان گستر ماهدشت

 

 

اختلال طیف اوتیسم ، خواندن ، بیش خوانی ، مداخلات زبانی

تعیین اعتبار مقیاس وضوح گفتار در بافت: نسخه فارسی در کودکان ۴ تا ۶ ساله ایرانی

جناب آقای علیرضا آغاز _سرکار خانم یلدا کاظمی )نویسنده مسئول( _سرکار خانم طلیعه ظریفیان _جناب آقای احسان

همتی

مقدمه: مقیاس وضوح گفتار ) ICS ( ابزاری برای غربالگری سریع وضوح گفتار است که منطبق با عوامل محیطی ICF-CY در سال

۹۴۳۹ طراحی شد ICS نظر والدین در مورد وضوح گفتار کودکشان، در موقعیت های واقعی با شرکای ارتباطی مختلف را، ارزیابی

می کند این ابزار به بیش از ۶۴ زبان )از جمله فارسی( ترجمه شده است هدف از مطالعه حاضر ارزیابی ویژگی های روانسنجی نسخه

فارسی مقیاس وضوح گفتار ) ICS-Persian ( می باشد

روش بررسی: ۳۳۱ کودک ۰ تا ۶ ساله، دارا و بدون اختلالات صداهای گفتاری ) SSD ( از ۳۴ مهدکودک مناطق دو و سه شهر

۰۱ ماه؛ ۲۱ کودک بدون و ۹۳ کودک دارای – اصفهان نمونه گیری شدند ) ۱۲ دختر و ۱۲ پسر؛ میانگین سنی: ۶۳۰۱ ماه، طیف سنی: ۹۹

SSD ( تمام این کودکان توسط آسیب شناس گفتار و زبان ارزیابی شدند والدین این کودکان ICS-Persian و پرسشنامه سنین و

مراحل ) ASQ ( را در مورد کودکان خود تکمیل کردند ) ۳۴۱ مادر و ۳۴ پدر( برای بررسی پایایی آزمون باز آزمون از ۱۰ والد پس از

۳ هفته دوباره نمونه گیری شد

یافتهها: ICS-Persian دارای همسانی درونی مناسب ) α = ۴۰۱۲, P <40443 (، پایایی آزمون باز آزمون قابل قبول ) r = 4019 , P <40443 ( و ICC عالی ) ICC3،۳ = ۱۴ ( بود میانگین نمره کودکان نرمال و SSD به ترتیب ۰۰۱۳ و ۳۰۶۰ بود که با هم تفاوت

معناداری داشت همچنین کودکانی که بر اساس ASQ مثل هم سن وسالان خود حرف می زدند و کودکانی که مثل هم سن وسالان

خود حرف نمی زدند، در ICS-Persian به ترتیب دارای میانگین نمره ۰۰۱ و ۳۰۶۹ بودند که با هم تفاوت معناداری داشت که این

نشان دهنده روایی سازه بسیار خوبی است نمره دختر و پسرها در این مقیاس باهم تفاوت معنادار داشت نمره پدرها به کودکشان بیشتر

از نمره مادرها بود ولی تفاوت معنادار نداشت افزایش نمره کودکان با سن ارتباط مستقیم داشت ولی معنادار نبود

نتیجه گیری: ویژگی های روانسنجی مناسب این ابزار از استفاده آن توسط گفتار درمانگران برای اهداف بالینی و پژوهشی در کودکان

فارسی زبان حمایت می کند

کلید واژه ها: اختلالات گفتاری، وضوح گفتار، مقیاس وضوح گفتار، اعتبار، پایایی

behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftardarmanikaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

Related posts